Listopad 25

WZGLĄD NA WSKAZANE CECHY

Przy­kładowo: wiemy, że prawdziwe jest zdanie „Zimą światem rządzi Kró­lowa Śniegu”, uznając za fałszywe „Wiosną rządzi światem Królowa Śniegu”, nie uznając przy tym „Królowej Śniegu” za realnie istnie­jącą. Kryterium prawdziwości jest w tym przypadku wyznaczone tra­dycją kulturową, mieszczącą się w zakresie społecznej wiedzy.Ze względu na wskazane cechy języka naturalnego, badania nad nim nie mogą nastawiać się na „reformę”, zwłaszcza zmierzającą w kierun­ku jego sformalizowania.Język naturalny, jak wskazuje K. Ajdukiewicz, może być pojmo­wany jako system wyrazów o określonym znaczeniu i reguł posługiwa­nia się nimi oraz jako system odniesienia czy relatywizacji naszego poznania. W myśl tego poglądu, obraz świata tworzony przez tezy języ­ka nie jest określony wyłącznie przez dane doświadczenia bezpośred­niego, lecz zależy od wyboru aparatury pojęciowej. Dlatego system ję­zyka naturalnego, oznaczając owe pojęcia, jest wtórny do doświadczenia bezpośredniego.Ajdukiewicz zgłasza tu podstawowe zastrzeżenie.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *