Listopad 25

PRZEPROWADZONA SELEKCJA

Selekcja, którą przeprowadzamy, określona jest nie tylko* przez inten­sywność, nowość i złożoność bodźców, lecz także nasze przekonania o  tym, co jest ważne dla naszych potrzeb. To z kolei wymaga zrozumie­nia tego, jak nasze potrzeby mogą być zaspokojone lub jak problem [. . .] może zostać rozwiązany J. .Tak więc „wartóiść obserwacji za­leży od właściwości kryteriów zastosowanych przez obserwatora” .Powyższe rozważania pozwalają na sformułowanie definicji podmio­tu w sensie psychologicznym. Jest nim jednostka (uczestnik danej gru­py społecznej) aktywnie spostrzegająca, obserwująca i wnioskująca, eks­perymentująca czyli tworząca i realizująca programy działania, konsty­tuująca własne doświadczenie, a najogólniej: interpretująca i wykorzy­stująca w praktyce docierające doń i zdobywane informacje. Informa­cje te, podlegające kategoryzacji, więc zintegrowane i zinternalizowane, tworzą materiał, treść przekonań składających się na wiedzę jednostki, będącą tą składową doświadczenia indywidualnego, która z racji uświa- damialności podlega weryfikacji empirycznej. Przy tym można odróż­niać: 1) wiedzę przedmiotową (o obiektach z otoczenia), 2) wiedzę pod­miotową (o stanie własnej wiedzy i świadomości) i 3) wiedzę meta- poznawczą (o stanie wiedzy i świadomości innych ludzi).Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *