Listopad 25

PROWADZONE BADANIA

Badania J. Piageta były prowadzone głównie na bazie manipulacji, działań na przedmiotach, natomiast materiał językowy pozostawał raczej poza ich zakresem. J. Piageta nie interesowały społecz- no-kulturowo-historyczne determinanty struktury procesów poznawczych. W niniejszej pracy staram się skupić na zagadnieniach, pozostających po­za sferą będącą przedmiotem badań J. Piageta.Zgodnie z powyższym, w pracy przedstawiam najpierw  społeczno-kulturowe determinanty potocznej wiedzy o znakach miary, wyrażanej — w komunikacji potocznej — najczęściej za pomocą języka. Z tego względu kolejny poświęcam zagadnieniom pojęć i ję­zyka, by następnie przejść do omówienia indywidualnej struktury wiedzy znakach miary, mechanizmów jej konstytuowania i potocznych reguł użycia tej wiedzy . Taka kolejność rozdziałów jest podykto­wana zamierzonym kierunkiem analizy: od najbardziej ogólnego pozio­mu potocznej orientacji w podstawowych kategoriach (na przykładzie „czasu”), poprzez spełniający funkcję łącznika — poziom potocznego ro­zumienia kategorii abstrakcyjnych (na podstawie modelu interpretacji znaczenia), do poziomu jednostkowej wiedzy o znakach miary (na pod­stawie analizy materiału empirycznego, prowadzonej niejako w dwóch wymiarach, tzn. raz pod kątem określenia potocznych reguł orientacji w ilościowych charakterystykach otoczenia, raz zaś ze względu na opis porównanie struktur wiedzy o znakach miary).Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *