Listopad 25

PRAWIDŁOWOŚĆ PORZĄDKU

Zresztą podobnie omawianą kwestię widzą językoznawcy. Przykła­dowo N. Chomsky stwierdza: „[. . .] badania nad językiem winny być fragmentem badań ogólniejszych, które dziś nazwalibyśmy „psychologią poznawczą” [. . .]. Wiele jest prawdy w tradycyjnym poglądzie, iż język dostarcza najbardziej efektywnych narzędzi dla badań nad naturą i me­chanizmami umysłu ludzkiego [. ..]”.Interesujący w tym względzie jest pogląd S. Ullmanna, przedsta­wiającego schemat porządkujący dyscypliny nauki w celu wykazania, że przyjęcie takiego psychologiczno-socjologicznego porządku „jest nieodzowne przy określaniu, jaki obszar nauki o języku przysługuje se­mantyce jako nauce o znaczeniu”.Za prawidłowością takiego porządku argumentuje następująco: „Sche­mat ten pokazuje, iż logika i teoria poznania mają tylko pośredni zwią­zek z naukami o języku, mianowicie droga, jaka do nich prowadzi, pro­wadzi przez psychologię. Ponadto należy przyznać — i przez to nic się (w schemacie) nie zmieni, że język jako system symboliczny «odeiska się» niejako na przedstawicielach danej wspólnoty językowej”. Chodzi o    to, że wiedza o jednostce i grupie stanowi pomost łączący nauki o ję­zyku z nauką o poznaniu. Stąd też szczególne miejsce zostaje przyzna­ne psychologii.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *