Listopad 25

ISTOTA I FUNKCJE JĘZYKA NATURALNEGO

Granice naszego pojęciowego świata są wyzna­czone granicami naszego języka. Za jedno z podstawowych założeń dla psychologicznych badań nad językiem należałoby przyjąć tezę Sapirow- ską, że społecznie ukształtowany język wpływa na sposób ujmowania rzeczywistości przez ludzi. „Iluzją jest wyobrażenie, że przystosowujemy się do rzeczywistości w zasadzie bez użycia języka, który jest tylko nie­zbyt istotnym narzędziem rozwiązywania specyficznych problemów ko­munikacji czy refleksji. Prawda wygląda tak, że «realny świat» jest w znacznej mierze zbudowany nieświadomie na zwyczajach językowych danej grupy”. Tę myśl Sapira formułuje A. Schaff w postaci dwóch punktów:„język będący tworem społecznym, jako system, w którym wycho­wujemy się i myślimy od dzieciństwa kształtuje nasz sposób postrzega­nia otaczającego świata”,„wobec różnic między systemami językowymi, które są odbiciem tworzących je odmiennych środowisk, ludzie myślący w tych językach rozmaicie postrzegają świat”.Opublikowano 25 listopada 2015 przez adminw kategorii Cechy i zdarzenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *